Llatí a la carta III

 • 20h
 • VD  VIDEOCURS EN DIRECTE 
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català o Castellà

Preu curs :

Si participes en línia
340,50 €

(Aquesta modalitat d'inscripció no requereix ser soci de l'Ateneu Barcelonès)

 Consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Els objectius principals del cicle Llatí a la carta és arribar a tenir uns coneixements bàsics de morfologia, sintaxi i lèxic llatí i disposar així d'un mètode rigorós per poder interpretar correctament textos escrits en aquesta llengua i anar aprenent llatí per compte propi, amb una base científica i amb el suport i guiatge de la professora. En aquest curs volem aconseguir aplicar la morfologia nominal, pronominal i verbal del llatí, dominar els principals continguts de sintaxi casual i oracional de la llengua llatina i saber analitzar de manera rigorosa períodes oracionals complets, identificant-ne adequadament els constituents i fent-ne una interpretació correcta. A més d'adquirir pràctica i agilitat en l'ús del diccionari bilingüe, confegir traduccions intel·ligibles i acurades dels textos proposats i posar en relleu les relacions entre el llatí i el català (i les altres llengües romàniques), sobretot pel que fa al lèxic i a determinats aspectes de la morfologia i la sintaxi.

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup A3
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dilluns 15:30-18:00 h
Data d'inici: 24/04/2023

Edicions d'aquest curs

 • maig-juny
Gramàtica llatina VI: morfologia pronominal, morfologia verbal i sintaxi

Morfologia pronominal: Els pronoms personals. El pronom reflexiu de tercera persona. Els adjectius-pronoms possessius.
Morfologia verbal: Tema de perfet de la veu passiva (pretèrit perfet d’indicatiu, pretèrit plusquamperfet d’indicatiu, futur perfet d’indicatiu, pretèrit perfet de subjuntiu, pretèrit plusquamperfet de subjuntiu).
Sintaxi: L'oració composta: la subordinació. Oracions subordinades substantives.
Aplicació pràctica dels coneixements apresos.

Gramàtica llatina VII: morfologia pronominal, morfologia verbal i sintaxi

Morfologia pronominal: Els adjectius-pronoms demostratius.
Morfologia verbal: Les formes nominals (l’infinitiu i el gerundi).
Sintaxi: Sintaxi de l’infinitiu. Sintaxi del gerundi.
Aplicació pràctica dels coneixements apresos.

Gramàtica llatina VIII: morfologia pronominal i sintaxi

Morfologia pronominal: Els pronoms relatius.
Sintaxi: Oracions subordinades adjectives o de relatiu.
Aplicació pràctica dels coneixements apresos.

Gramàtica llatina IX: morfologia adverbial i sintaxi

Els adverbis.
Sintaxi: Introducció a les oracions subordinades adverbials.
Traducció de textos llatins.
Aplicació pràctica dels coneixements apresos.

El llatí fou la llengua en què s’escrigueren moltes de les obres clàssiques, en què s’afaiçonaren els tòpics o llocs comuns de la tradició occidental i en què es transmeté i preservà fins no fa gaire el seu bagatge cultural, científic o institucional. A més d’aquesta pervivència en l’espai i en el temps, el llatí, com a llengua flexiva amb unes peculiaritats concretes, afavoreix la reflexió lingüística i ofereix una base gramatical òptima i lògica per a l’aprenentatge de les llengües en general i de la família de les romàniques en particular. Conèixer el llatí, les creacions literàries en aquesta llengua i la civilització que s’hi relaciona i en depèn no és tan sols una necessitat espiritual i estètica, que ens fa més partícips de la nostra història i del món a què hem arribat després d’un llarg recorregut, sinó que és també un instrument que es pot aplicar directament o indirecta a molts dels camps professionals englobats en l’àmbit de les Ciències de l’Home, de les Ciències de la Natura i de les Ciències Socials. L’objectiu principal del cicle Llatí a la carta és arribar a tenir uns coneixements bàsics de morfologia, sintaxi i lèxic llatins i disposar així d’un mètode rigorós per poder interpretar correctament textos escrits en aquesta llengua.


Per poder seguir amb aprofitament les sessions del curs Llatí a la carta III és recomanable haver cursat Llatí a la carta I i Llatí a la carta II. Els objectius de tots tres cursos estan relacionats i es poden desplegar de la manera següent:


 • Facilitar el coneixement de les particularitats gramaticals més essencials de la llengua llatina (en especial, la declinació i la conjugació).
 • Conèixer i saber aplicar la morfologia nominal, pronominal i verbal del llatí.
 • Dominar els principals continguts de sintaxi casual i oracional de la llengua llatina.
 • Saber analitzar de manera rigorosa períodes oracionals complets, identificant-ne adequadament els constituents i fent-ne una interpretació correcta.
 • Adquirir pràctica i agilitat en l’ús del diccionari bilingüe.
 • Confegir traduccions intel·ligibles i acurades dels textos proposats.
 • Posar en relleu les relacions entre el llatí i el català (i les altres llengües romàniques), sobretot pel que fa al lèxic i a determinats aspectes de la morfologia i la sintaxi.
 • Anar aprenent llatí per compte propi, amb una base científica i amb el suport i guiatge de la professora.
El curs consta de vuit sessions de dues hores i mitja de durada al llarg de les quals s’ofereixen les bases teòriques i els instruments pràctics per poder progressar de manera adequada en l’aprenentatge de la llengua llatina a partir de la lectura i anàlisi de frases i textos. El treball fet a classe permetrà d’anar avançant significativament. Es posarà un èmfasi especial en el lèxic de base llatí, en els llatinismes i frases fetes i en l’estudi etimològic com a mitjans de retenir vocabulari i estructures útils per a la comprensió de la llengua llatina. En cada sessió es lliurarà material didàctic adequat acompanyat d’activitats dissenyades d’acord amb els objectius descrits i el temps de què hom disposa. No calen coneixements aprofundits de llatí per poder seguir aquest curs.

Borrell, E. & Miró, M. (ed.), Llatí, llengua i cultura, Barcelona: Editorial UOC, 1997.

Borrell, E. & Miró, M., Gramàtica llatina: el llatí normatiu i la seva evolució fins al català, Barcelona: Editorial UOC, 2001.

Diversos autors, Diccionario ilustrado VOX latino-español, español-latino (20a ed.), Barcelona: Bibliograf, 1996.

Diversos autors, Diccionari il·lustrat VOX llatí-català, català-llatí, Barcelona: Spes, 2001.

Escolà, J.M., Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques, Barcelona: Edicions 62, 1997.

Griffin, R.M., Gramática latina de Cambridge. Traducció de José Hernández Vizuete. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1994.

Rubio, L. i González, T., Nueva gramática latina, Madrid: Coloquio, 1996.

Segura Munguía, S., Gramática latina, Bilbao: Universidad de Deusto, 2012.

Segura Munguía, S., Método de latín I, Bilbao: Universidad de Deusto, 2012.

Segura Munguía, S., Método de latín II, Bilbao: Universidad de Deusto, 2012.

Seva, A. (dir.), Diccionari llatí-català, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Seva, A. (dir.), Diccionari bàsic llatí-català, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997.

Valentí Fiol, E., Gramàtica llatina: morfologia i nocions de sintaxi, Barcelona: Curial, 1995.

Valentí Fiol, E., Sintaxi llatina, Barcelona: Curial, 1992.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Has d'acceptar la política de privacitat. Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Has d'acceptar la política de privacitat. Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat