Serveis

Condicions de matriculació

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ

 1. Els cursos i seminaris de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès durant el curs acadèmic 2023/2024 es duran a terme en els següents formats: curs presencial a l’aula, curs presencial dual -a l’aula i a distància-, videocurs en directe (Zoom) o curs virtual (Moodle).
 2. Els preus dels cursos presencials inclouen les quotes de soci o sòcia de l'Ateneu Barcelonès corresponent a la durada del curs. En el moment de formalitzar la inscripció a un curs presencial, l’alumnat abonarà el cost total de les quotes i tindrà la consideració de soci/a ordinari durant el període en què es desenvolupi el curs.
 3. L’alumnat de l'Escola d’Escriptura que ja sigui soci o sòcia de l'Ateneu Barcelonès anteriorment a la seva inscripció a un curs presencial no haurà d'abonar la quota.
 4. L’alumnat dels cursos presencials duals —a l’aula— haurà d'abonar les quotes de soci o sòcia de l’Ateneu Barcelonès. Qui opti pel format presencial dual —a distància—, mitjançant l’aplicació Zoom, no haurà de pagar la quota de soci o sòcia de l’Ateneu Barcelonès, però en cap cas podrà assistir a les classes presencials a l’aula.
 5. L’import íntegre de la matrícula es farà efectiu en el moment de la inscripció al curs i comportarà la reserva de plaça.
 6. Si el pagament es fa mitjançant un ingrés o una transferència bancària, la matrícula es considerarà definitiva en el moment en què la secretaria de l’Escola d’Escriptura rebi el comprovant de l'ingrés o transferència.
 7. Si el pagament es fa mitjançant el finançament Instantcredit de Banc Sabadell i el curs s’anul·la, en cap cas hi haurà retorn de l’import de les comissions pagades a la financera.
 8. L’Escola d’Escriptura es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha prou alumnat matriculat. En aquest cas, l’Escola retornarà l’import íntegre de la matrícula (amb l’excepció de les comissions del Banc Sabadell esmentades al punt 7).
 9. L'Escola d'Escriptura es reserva el dret d'ajornar la data d'inici d'un curs per causa justificada i informarà oportunament d'aquesta incidència a l'alumnat inscrit al curs.
 10. Si per causa justificada un/a alumne/a no pot iniciar el curs al qual s’ha matriculat, l’Escola d’Escriptura li retornarà el 80% de l’import de la matrícula, sempre que ho comuniqui amb un mínim d’una setmana d’antelació a l'inici del curs. 
 11. Una vegada iniciat el curs no es retornarà l’import de la matrícula en cap cas. 
 12. Una vegada iniciades les classes no es podran fer canvis de curs ni de grup. 
 13. És imprescindible que l’alumnat inscrit a un curs de l’Escola es posi en contacte amb la secretaria del centre via correu electrònic per comunicar formalment les incidències significatives que sorgeixin. Això inclou aquells casos en què l’alumne/a no pugui continuar el curs que ha començat i demani la baixa per motius justificats. En cap cas serà vàlida únicament la comunicació al professorat.
 14. L’Escola d’Escriptura es reserva el dret a substituir temporalment o a canviar un/a professor/a per causes de força major, abans de començar les classes o una vegada iniciades.
 15. Els cursos es programen per setmanes naturals. En el cas que alguna de les sessions coincideixi en un dia festiu, la classe es recuperarà procurant, sempre que sigui possible, desenvolupar-la el dia de la setmana i en l’horari habitual del curs. Així mateix succeirà per malaltia o absència del professorat, o si sorgeix un imprevist que impedeixi realitzar la sessió. 
 16. Matricular-se a l’Escola d’Escriptura comporta acceptar la metodologia de treball pròpia del centre i participar amb una actitud positiva i respectuosa en la dinàmica de les classes.
 17. Dono la meva autorització per rebre informació sobre les activitats de l’Escola d'Escriptura per mitjà del meu correu postal i del meu correu electrònic.
 18. Donar la meva conformitat a aquest document implica l’acceptació de totes les condicions de matriculació. 
 19. L’Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès podrà aplicar les mesures necessàries i oportunes en cas d'incompliment d'alguna de les condicions de matriculació.
 20. Manifesto que sóc major d'edat. Així mateix, certifico que totes les dades que conté el formulari d'inscripció al curs són correctes.