TITULAR DE LA WEB

El domini www.campusdescriptura.com és titularitat de Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U., que és una societat limitada unipersonal l'objecte social de la qual és l'ensenyança de l'escriptura i les humanitats, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 43350 Foli 196 Secció 8 Full B426267, amb NIF: B65844003 i amb domicili a efectes de notificacions al Carrer de la Canuda 6 08002 Barcelona i direcció de correu electrònic: secretaria@campusdescriptura.com
Aquesta informació és facilitada per complir l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

 

ACEPTACIÓ DELS TERMES D'ÚS

La visita o accés a aquest lloc web és absolutament voluntària, i s’atribueix a qui ho fa la condició d’usuari. Atenent aquesta condició, i pel fet d’accedir a aquest lloc web, propietat de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, se us exigeix l’acceptació dels termes d’ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta adreça, per la qual cosa l’usuari ha de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves el present advertiment legal abans de dur a terme qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització, etc. amb aquest lloc web, i fer-ne un ús correcte, de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, LSSICE.OBJECTE I ENLLAÇOS

L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els serveis que proporciona als seus clients i informació sobre l'escola d'escriptura.

En visitar www.campusdescriptura.com, accepteu el fet que el seu propietari es reserva el dret a modificar o suspendre les pàgines disponibles o el lloc web, o esborrar temporalment o definitivament les dades que ha ofert, en qualsevol moment, sense avís previ i sense cap tipus de responsabilitat amb els usuaris.

El lloc web de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. conté enllaços (links) a altres pàgines, les quals no són gestionades directament per l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. Aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació i incloure’ls no suposa cap recomanació, invitació o suggeriment de visita a les pàgines de destinació i, per tant, tenint en compte que l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. no pot controlar que els continguts, informacions i enllaços que siguin accessibles des del seu web estiguin complets i lliures d’errors i actualitzats en tot moment, l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès declina tota responsabilitat que pugui sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

Respecte a les xarxes socials, a les quals els usuaris es podran redirigir i participar, es regiran per les seves condicions particulars. Així com de la política de privadesa i normativa interna de les xarxes o entorns web on siguin desenvolupades i que l’usuari, en tot cas, declararà conèixer i acceptar, des del moment que s’hi valida.

L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’internet.


 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

L’usuari entén que tot el material i contingut de la pàgina: textos, imatges, animacions, programari i resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. o dels seus llicenciadors.

Per tant, l’usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal com es presenta per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual a favor del titular de la marca i no se’n permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, ni modificació o transformació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el seu permís previ i per escrit.

En defensa dels seus drets el titular de la marca exercirà totes les accions civils i penals que li corresponguin.


ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d’accés i ús del present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, i l’usuari es compromet a realitzar-ne un bon ús, tant del web com dels serveis que s’hi ofereixen.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.

L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es veiessin impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o una prestació defectuosa del subministrament elèctric, telefònic o altres proveïdors de telecomunicacions aliens a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès S.L.U. o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, incloent-hi els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionats o no.

Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués sofrir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies exposades anteriorment.

 

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L’usuari accepta aquests termes d’ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l’ús d’aquest lloc web serà interpretat d’acord amb les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d’aquest lloc web. Tenen competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els jutjats i tribunals competents dins de l’àmbit territorial espanyol, i l’usuari renuncia expressament qualsevol altre fur.