POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la seva lliure circulació i del la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que ens faciliteu seran tractats per:


Responsable: Escola d’Escriptura de l'Ateneu Barcelonès amb CIF: B65844003 i direcció: Carrer de la Canuda 6, 08002 Barcelona. Correu electrònic: secretaria@campusdescriptura.com
Finalitat: us informamem que les dades facilitades seran tractades amb l'única finalitat de poder tramitar la sol·licitud d'informació rebuda i, si és el cas, remetre-ho al butlletí electrònic quinzenal de l'Escola si marqueu la casella corresponent.
Conservació: los dades personals proporcionades es conservaran mentre es gestioni la vostra petició i, en tot cas, durant el termini fixat per les disposicions legals vigents, a efectes de les possibles responsabilitats aplicables, transcorregut el qual seran cancel·lats. Si sol·liciteu la recepció del butlletí conservarem les vostres dades fins que no retireu el vostre consentiment o sol·liciteu la baixa del butlletí.
Base legal: la base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment que atorgueu amb l'acceptació de la present política de privacidad i, en el seu cas, amb la sol·licitud de recepció del butlletí.
Cessions: les vostres dades no es cediran a tercers excepte en aquells casos en els que existeixi una obligació legal.
Exercici de drets: podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dadaes dirigint-vos a la direcció postal o de correu electrònic esmentades anteriorment. Rebuda la vostra sol·licitud, us enviarem un formulari per a exercicir el dret concret sol·licitat, que haureu d'emplenar i enviar-nos juntament amb una fotocòpia del vostre D.N.I. o Passaport. Una vegada rebuda la documentació, atendrem l'exercici dels seus drets en els terminis establerts legalment, i en el cas de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació a l’Autoritat de control corresponent, l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es