POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORMULARI DE MATRICULACIÓ ONLINE

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la seva lliure circulació i del la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que ens faciliteu seran tractats per:


Responsable: Escola d’Escriptura de l'Ateneu Barcelonès S.L.U. amb CIF: B65844003 i direcció: Carrer de la Canuda 6, 08002 Barcelona. Telèfon: 93 317 49 08. Correu electrònic: secretaria@campusdescriptura.com
Finalitat: les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de prestar i gestionar els diferents cursos contractats, sol·licitats per vostè, i al qual autoritza expressament. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per la nostra entitat comportarà la impossibilitat de matricular-se.
Base legal: la base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment que atorgueu amb l'acceptació de la present política de privacitat de les dades facilitades i Art. 6.1. b) del RGPD: el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada n'és part o per a l'aplicació, a petició d'aquesta, de mesures precontractuals.
Conservació: los dades personals proporcionades es conservaran mentre es gestioni la vostra petició i s'imparteixi el curs i, en tot cas, durant el termini fixat per les disposicions legals vigents, a efectes de les possibles responsabilitats aplicables i per facilitar el procés de matriculació en cursos futurs durant el període legal de conservació de dades.
Cessions: les vostres dades no es cediran a tercers excpete en aquells casos en els que existeixi una obligació legal. Si la matriculació és en algun curs presencial a l'aula, les seves dades seran comunicades a l'Ateneu Barcelonès, ja que la inscripció porta inclosa la condició de soci/sòcia d'aquesta institució durant la impartició del curs.
Exercici de drets: podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades dirigint-vos a la direcció postal o de correu electrònic esmentades anteriorment. Rebuda la vostra sol·licitud, us enviarem un formulari per a exercicir el dret concret sol·licitat, que haureu d'emplenar i enviar-nos juntament amb una fotocòpia del vostre D.N.I. o Passaport. Una vegada rebuda la documentació, atendrem l'exercici dels seus drets en els terminis establerts legalment, i en el cas de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació a l’Autoritat de control corresponent, l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es

Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès S.L.U sol·licita el seu consentiment per a l'enviament d'informació via mail sobre altres cursos que puguin ser del seu interès. El consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.